Menu
EUR
  • Welkom in de leukste online kinderwinkel van Veenendaal
  • Whatsapp 24/7 0653963014
  • Boven 50 EUR gratis verzenden ( niet op SALE)

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden   

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. MUMs Closet : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MUMS Closet gevestigd aan de Corridor 19 te Veenendaal , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52130355, met het e-mailadres [email protected] en met het BTW-nummer NL00168753777B02
b. klant: iedere natuurlijke persoon met wie MUMs Closet een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en MUMs Closet
d. product: ieder op grond van de overeenkomst door MUMs Closet te leveren of geleverd goed;
e. website: de website https://www.mumscloset.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MUMs Closet en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Op de website, in catalogi en in een mailing wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MUMs Closet onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijswijziging
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan MUMs Closet een nieuw adres heeft opgegeven.
6.2 De door MUMs Closet opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
6.3 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
6.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling kan onder andere op de volgende wijzen geschieden:
a. middels Ideal;
b. middels bankoverschrijving;
c. middels Paypal;
d. middels contante betaling bij ophalen
e. middels digitale acceptgiro (betalingsproces wordt afgehandeld door Afterpay)
7.2 Indien de betaling middels bankoverschrijving geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 5 werkdagen na de totstandkoming datum te zijn voldaan, op een door MUMs Closet aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
7.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan wel door de klant wordt gestorneerd en het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na de levering is voldaan, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MUMs Closet de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MUMs Closet op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Ontbinding
8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc.MUMs Closet zal bij een dergelijke ontbinding binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.


8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8.3 Indien de klant nadat hij van MUMs Closet een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft MUMs Closet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is MUMs Closetbevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring
9.1 MUMs Closet raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk inclusief foto's te melden.
9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij: MUMs Closet o.v.v. Klacht Corridor 19 3901AL te Veenendaal of per e-mail:[email protected] 

Je mag me ook te allen tijde 

9.3 Klachten worden door MUMs Closet binnen 15 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 15 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.4 Door MUMs Closet als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Kids Department.
9.5 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft de klant de mogelijkheid tegen betaling van klachtgeld de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
9.6 De uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor de partijen. Indien de klant (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de klant terugbetaald.
9.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
9.8 Alle aanspraken jegens MUMs Closet die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij MUMs Closet zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Retourneren
MUMs Closet doet haar uiterste best om alle bestellingen perfect af te leveren. Mocht er desondanks een artikel niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Echter gelden er voor retournering enkele voorwaarden.
•    Stuur de bestelling (of een deel ervan) terug met de bijgeleverde pakbon. Zonder pakbon kan de retournering of ruiling niet afgehandeld worden.
•    Retouradres: MUMs Closet, o.v.v. ruiling/retournering met het ordernummer of factuurnummer, Corridor 19 3901AL Veenendaal .
•    De verzendkosten van het te retourneren / te ruilen artikel, zijn voor rekening van de koper.
•    De keuze van de vervoerder is aan de koper. Deze is verantwoordelijk voor de retourzending totdat wij deze in goede orde hebben ontvangen.
•    Bij ruiling sturen wij het nieuwe gewenste artikel kosteloos toe. (Alleen geldig bij bestellingen binnen Nederland). Bij nieuwe bestellingen zijn de verzendkosten voor de koper. Mail ons van te voren, welk item geruild wordt, zodat we deze kunnen reserveren.
•    Artikelen kunnen retour gestuurd worden binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling.
•    Artikelen dienen in oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden, met aangehechte prijskaartjes.
•    Artikelen dienen ongedragen en onbeschadigd te zijn. (Dus niet gewassen, niet hersteld of bij niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing/-instructies.)
•    Indien de bestelling gratis is verzonden en een deel van de bestelling geretourneerd wordt, waardoor het nieuwe orderbedrag uitkomt onder de gratis verzendingsgrens, dan vervalt de gratis verzending. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op het retourbedrag. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de zending als retour geaccepteerd. Het door u betaalde bedrag (met eventuele verrekening van de verzendkosten) wordt binnen 10 werkdagen door MUMs Closet teruggestort op het opgegeven rekeningnummer waarmee de betaling geschiedde.

Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht is MUMs Closet niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover MUMs Closet als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, MUMs Closet gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MUMs Closet zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MUMs Closet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door MUMs Closet geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van MUMs Closet, mag de klant geen informatie, teksten, logos, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 14 Beveiliging en internet
MUMs Closet zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar MUMs Closet kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de Geschillencommissie Thuiswinkel dan wel op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Indien er sprake is van een geschil en MUMs Closet aan de klant te kennen heeft gegeven van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde bindende adviesprocedure gebruik wenst te maken, dan heeft de klant 2 maanden na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
15.4 Op elke overeenkomst tussen MUMs Closet en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Laatste wijziging voorwaarden 12-06-2021

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!